AI 3D插件FoldUP

  FoldUP是AI做3D包装立体效果比较方便的插件

AI 3D插件FoldUP

 

 

AI 3D插件FoldUP


AI 3D插件FoldUP

 

 

AI 3D插件FoldUP

AI 3D插件FoldUP 3DAI插件直接做包装.rar (416.25 KB)

来源:http://bbs.redocn.com/thread-10737-1-1.html

加支付宝好友偷能量挖...


评论(1)网络
阅读(764)喜欢(2)AI实例教程